Algemene voorwaarden

Human Assistance Network for Daily Support (HANDS)
Haarlem, 22-06-2022

Startdatum en beëindiging traject

Het traject wordt beëindigd wanneer de beoogde therapiedoelen bereikt zijn of wanneer de klant besluit het traject te beëindigen. De klant kan op elk willekeurig moment het traject beëindigen. Opzegging dient schriftelijk per post te gebeuren of per e-mail, waarbij de datum van ontvangst als beëindigingsdatum wordt aangemerkt. Wanneer de klant besluit minder afspraken te maken dan geadviseerd wordt door de therapeut, kan het traject van hem/haar als gevolg hiervan vertraagd worden. De therapeut kan het traject beëindigen, wanneer de cliënt herhaaldelijk niet meewerkt aan het maken van huiswerkopdrachten of het opvolgen van adviezen die nodig zijn om de beoogde doelen te behalen. 

Tarief, betaaltermijn en samenstelling factuur

  1. De klant betaalt voor dit traject € 90,= per uur excl. BTW, of €45 euro exclusief BTW per half uur. Indien de sessie langer duurt dan 60 minuten, wordt het factuurbedrag berekend over het totaal aantal begeleide minuten (op basis van €90/uur). Per 5 minuten worden extra kosten op basis van voorgaande in rekening gebracht. De factuur wordt 1x per week per e-mail verstuurd. Betaling van de factuur dient binnen 14 werkdagen na dagtekening te worden voldaan.

  1. Elk extra telefonisch, Whatsapp of skype contact, dat door de klant wordt georganiseerd, met de therapeut, en dus buiten de reguliere afspraken valt, kan door de therapeut in rekening worden gebracht. De therapeut zal direct aan de klant doorgeven wanneer er extra kosten in rekening worden gebracht.

  2. E-mail contacten, whatsapp of skypecontacten worden niet in rekening gebracht wanneer de klant gevraagd wordt om bijvoorbeeld opdrachten te mailen naar de therapeut, die in het volgende gesprek besproken worden. Wanneer de klant per email begeleiding vraagt, met uitzondering van opdrachten, wordt de tijd die de therapeut aan deze begeleiding besteedt in rekening gebracht.

Bij verhindering

Bij verhindering dient de klant minimaal 2 werkdagen van te voren de therapeut te informeren. Wordt een afspraak tussen de 1 en 2 werkdagen voor de gemaakte afspraak door de klant afgezegd, dan wordt door de therapeut 50% van de tijd van een reguliere afspraak in rekening gebracht. Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt de volledige tijd van een reguliere afspraak in rekening gebracht, betreffende €95 excl. BTW. Laat de klant niets van zich weten op het afgesproken tijdstip, dan wordt door de therapeut eveneens de volledige tijd van een reguliere afspraak in rekening gebracht, betreffende € 95 excl. BTW. 

Procedure bij non-betaling

Indien een factuur niet binnen 10 werkdagen is overgemaakt, ontvangt de klant een betalingsherinnering met het verzoek het bedrag zonder extra kosten alsnog binnen 5 werkdagen na dagtekening te betalen. Hierbij volgt wel een waarschuwing dat als na deze 5 werkdagen het volledige factuurbedrag niet is voldaan, er een 2e aanmaning volgt voor de hoofdsomverhoogdmeteenextrabedragvan€25,=voorrenteenadministratiekosten (ongeacht hoogte hoofdsom), te voldoen binnen 2 werkdagen na dagtekening, met waarschuwing voor incassokosten bij verdere non-betaling. Bij een eventuele 3e aanmaning worden hoofdsom, rente, administratiekosten en incassokosten berekend, te voldoen aan de deurwaarder of het incassobureau die verdere invordering zal doen. 

Begeleiding en adviezen

De therapeut zal de klant begeleiden door hem/haar zo goed mogelijk bewust te maken, oefeningen en huiswerk te geven en te begeleiden per fase. Hierbij is de inzet van de klant noodzakelijk voor het resultaat van het traject. 

Veiligheid

In geval van twijfel over uw veiligheid vraagt u persoonlijke uitleg en toelichting. U bent naar tevredenheid geïnformeerd over risico’s en bijwerkingen die kunnen optreden. Algemene risico’s en bijwerkingen zijn dat je emotioneel kan worden tijdens de behandeling en zelfs na de behandeling. Ook kan er een oude pijnlijke herinnering worden geactiveerd, waardoor je emotioneel wordt. Tevens kan er hoofdpijn optreden na een intensieve behandeling. 

Contact na een sessie

Indien u complicaties of bijwerkingen opmerkt naar aanleiding van de behandeling, de emoties hoog staan na een behandeling, neemt u gerust direct contact op met de therapeuten. Als het gesprek meer dan 10 minuten duurt, zal deze in rekening worden gebracht. 

Eigen verantwoordelijkheid medische klachten

De psychotherapeutische technieken en huiswerkoefeningen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De therapeut verwacht dat u eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten, of u te vergewissen van wat de arts voor u kan betekenen. De huiswerkoefeningen zijn “tools”, gereedschappen of middelen, niet de enige middelen, en HANDS sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen u en de arts of betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De therapeut neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies, opnames of medicatie.

Gebruik verder gezond verstand: ga niet meer dan 2.5 uur per dag met deze technieken aan de slag. Begin niet aan 10 problemen tegelijk, maar handel ze stuk voor stuk af. U accepteert de verantwoordelijkheid voor uw problemen en gedrag. Er is ruimte om elke emotie te uiten. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gemoedstoestand eerlijk te vertellen aan de therapeut. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat je zelf met de technieken doet, en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut. 

Verantwoordelijkheden van de therapeut

De therapeut zet zich in om de passende oefeningen te gebruiken per fase, en zo optimaal mogelijk huiswerk en begeleiding daar bij te geven. De therapeut is als professional onderhevig aan klacht- en tuchtrecht. De therapeut onthoudt zich zo veel mogelijk van het doen van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; ik heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. De therapeut kan en wil geen verantwoordelijkheid voor uw leven nemen omdat je deze tools wilt gebruiken.

De therapeut, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de therapie of de adviezen die hij/zij geeft. De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de adviezen en de beslissingen die hieruit voortvloeien.